Tworzymy aktywne społeczeństwo

Terapia pedagogiczna - cele studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych , pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz kwalifikacje pedagogiczne.

Program przewiduje konieczność odbycia stażu w gabinetach terapii pedagogicznej.

Studia trwają trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz jej obroną.

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się, oraz przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się. , w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej oraz prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Adresaci studiów

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, studiów pedagogicznych lub innych kierunków z ukończonym kursem pedagogicznym.

 

Program studiów:

1.       Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej

2.       Specyficzne trudności w uczeniu się

3.       Współczesne problemy opieki i wychowania osób ze specyficznymi trudnościami w nauce.

4.       omoc psychologiczno - pedagogiczna

5.       Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

6.       Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

7.       Metodyka nauczania języka polskiego

8.       Metodyka nauczania matematyki

9.       Współpraca terapeuty ze środowiskiem wychowawczym dziecka

10.   Metodyka zajęć terapeutycznych z języka polskiego

11.   Metodyka zajęć terapeutycznych z matematyki

12.   Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (socjoterapia)

13.   Niekonwencjonalne metody terapii pedagogicznej: (np.drama , art., muzykoterapia, biblioterapia, pedagogika zabawy inne)

14.   Zastosowanie komputera w diagnozie i terapii

15.   Seminarium dyplomowe